مدیر:
عبداله وطن پور
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4 ، پلاک 13 کالای برق تک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک
نمایشگاه و فروشگاه تابا الکترونیک