فروشگاه نور آرای شمال
مدیریت: رضا بابایی شفیعی
لوازم پخش شبکه
شماره تماس:
36057679
0113519
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران، لاله زار ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه 3
بابل ، کیلومتر 6 ، جاده بابل به قائمشهر ، قبل از عبور منصور کده