شوراهای حل اختلاف
پایگاه شورای بازار مروی و اطراف
مدیر:
شورای حل اختلاف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ ناصرخسرو کوچه مروی ک نقیب السادات پلاک: 42