هتل
مهمانپذیر بهارستان
مدیریت: علیرضا انتظاری
مهمانپذیر:مجهز به کلیه امکانات رفاهی با رستوران