چسب صنعتی
شبرنگ هنر- طیف ایران
مدیریت: شهرام طوطیان
چسب دو طرفه صنعتی- شبرنگ-برچسب های طرح چوب