بلبرینگ
ملل بلبرینگ
مدیریت: محمدرضا شیروانی
نماینده بلبرینگهای ITC نماینده بلبرینگهایPFI نماینده بلبرینگهایHAMED نماینده بلبرینگهایSPRIBG نماینده گریس Verkol