شوینده و بهداشتی
فروشگاه اتحاد (اکبری)
مدیریت: محسن اکبری
عرضه کننده کلیه لوازم شوینده، نظافتی و ساختمانی