مدیر:
حمیدرضا عطار
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پلاک 59
کیمیا پردازان (تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی) - www.kimyapardazan.com
کیمیاپردازان
کیمیا پردازان