خیمه-چادردوزی
ایران یکتا
مدیریت: منوچهر عابدیان
چادر دوزی