الکترونیک (خدمات)
رشیدی
مدیریت: حسین رشیدی
الکتریکی