خیمه-چادردوزی
صالح
مدیریت: امیرحسین صالح یار
خیمه وچادر