تجهیزات شبکه برق
سیم و کابل فراز
مدیریت: حامد قادری
پخش کلیه کابلهای ابزار دقیق و تخصصی و کابلهای انتقال دیتا