فروشگاه موزر
مدیریت: علی اکبر شیدافاز
فروش و تعمیر انواع ریش تراش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت، بلوار شهید قمی جنوبی، کوچه شهیدموسوی یا مخابرات قدیم پلاک: 10