ورامين
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
كمربندي شهيد بهشتي مجتمع ادارات خ امير کبير کوچه خيام