کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه کشاورزی سبزاندیش
مدیریت: عباسعلی تعجبیان و آقای ذوالفقاری
فروش نهاده های کشاورزی (سم و کود و بذر)