مدیر:
سعید امامی
شماره تماس:
فکس:
36615259
شماره همراه:
آدرس:
خیابان خیام شمالی، خیابان صوراسرافیل، پاساژ کلباسی، طبقه دوم پلاک: 133
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی