قالبسازی و فرز کاری
گلستانه
مدیریت: علی گلستانه
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران - شهرک صنعتی بهارستان - خ نیلوفر 6 پلاک: 415