طباخی - سیراب شیردان
طباخی رئوف 1001 - خیابات پیروزی - شکوفه
مدیریت: دادگر حسینی
طباخی رئوف