ریخته گری
صنایع ریخته گری آلومینیوم دامغان
مدیریت:
ریخته گری آلومینیوم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بزرگراه حکیم، بین اشرفی اصفهانی وستاری کوچه مریم پلاک: 9