کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
بازرگانی وطن دوست آرانی
مدیریت:
سموم شیمیایی و دفع آفات- فروش و واردات بذر کشاورزی- کود شیمیایی و حیوانی