موسسات و انجمن های خیریه
انجمن آترواسکلروز ایران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بلوار آیت اله کاشانی، نبش میدان نور سابق، شماره ۴۶۴، ساختمان نور طبقه دوم، واحد ۹