محصولات فرهنگی و هنری
تاجران
مدیریت: امیرمسعود تاجران
موسسه فرهنگی و خدمات کامپیوتری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
صادقیه خ آیت اله کاشانی خ سازمان برنامه پلاک: 158