فرهنگسراها
کتاب خانه شهر
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۱۰۱۴۵ تعداد اعضا۳۶۸ وظرفیت آن۸۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 22
آدرس:
انتهای بزرگراه حکیم، سه راه دهکده، خیابان ساحل بوستان باغ نو