موسسات و انجمن های خیریه
باور معلولین
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
کردستان – بلوار جانبازان پلاک: 15 طبقه اول غربی