موسسات و انجمن های خیریه
کانون ناشنوایان ایران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
فلکه دوم صادقیه – اول خ ستار خان پلاک: 219