موسسات و انجمن های خیریه
داوطلبان خدمات اجتماعی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
443112132
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بلوار آیت اله کاشانی – خیابان شهر زیبا – خیابان کانون – جنب کانون – اصلاح تربیت