داروخانه دکتر گواهی - داروخانه در جنت آباد جنوبی
داروخانه دکتر گواهی - داروخانه در جنت آباد جنوبی
مدیر: دکتر گواهی
داروخانه منتخب تهیه داروهای خاص و تایید نسخ اینترنتی ، آرایشی و بهداشتی ، تجهیزات پزشکی ، طرف قرارداد بابیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ف بانک ملت و صنعت و معدن، کیش ایر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
جنت آباد جنوبی، لاله غربی، نبش کوچه ابراهیمی