فرهنگسراها
کتاب خانه حزن لاهج
مدیر:
کتاب خانه، امکان نمایش فیلم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر، بلوار گلهانبش خیابان۱۴ خانه فرهنگ تهرانسر