پژوهشگاه صنعت نفت
مدیریت:
پژوهشگاه صنعت نفت
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، طرح جامع پژوهشگاه صنعت نفت