موسسات و انجمن های خیریه
بنیاد کامرانی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
جاده قدیم کرج – کیلومتر 18 – پشت کارخانه کفش ملی