موسسات و انجمن های خیریه
موسسه طلیعه کرامت
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
یاغچی آباد – خیابان بهمن یار – روبروی بیمارستان مفرح