الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
خدمات سیم پیچی مهدی
مدیریت: مهدی عزیزی
سیم پیچی الکترو موتور های سه فاز تک فاز کولر و ...