فرهنگسراها
کتاب خانه مهر
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۳۴۹۱۵ تعداد اعضا۱۷۶۲ وظرفیت آن ۱۶۰نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
میدان بهمن بزرگراه تندگویان بعد از پل شهید لطفی