موسسات و انجمن های خیریه
انجمن خیریه وغیر انتفاعی حامیان مهر آذری
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
یاخچی آباد – خیابان بهمنیار – مقابل بیمارستان مفرح پلاک: 311