قطعات لاستیکی
تهران واشر
مدیریت: سید رضا مقیمی
واشر سازی