مسافرخانه ها
مهمانپذیر جهان کارگران
مدیر: علی اکبر قوم تپه ای
مسافرخانه
شماره تماس:
فکس:
55395701
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م. راه آهن ، اول خیابان کارگر ، پلاک 13