رگال و مانکن
قفسه بندی دژپاد
مدیر: محمدحسن یوسفی رودسری
قفسه های فلزی، انباری، سقف بالکن بندی فلزی، راک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
میدان قزوین، خیابان قزوین شرقی، پلاک: 159