ظروف کرایه
ظرفچی
مدیریت: مجید ظرفچی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر خ بشیری پلاک: 135