زنجیر-فولی
بازرگانی رضا قراچولو
مدیر: رضا قرچولو
سیم بکسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان قزوین ، بعداز خیابان غفاری ، پلاک 367