زنجیر-فولی
زنجیر و سیم بکسل
مدیر: سید محمد کانترنژاد
زنجیر و سیم بکسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان قزوین ، بعداز خیابان غفاری ، پلاک 391