آرمان پیچ ایرانیان
مدیریت: داریوش یزدانی
انواع پیچ و مهره
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران، میدان قزوین، ابتدای خیابان قزوین، پلاک: 223