سیستم برودتی و گرمایشی
تدارک سرما
مدیریت: رضا محنتی
تعمیر دستگاه های برودتی و بستنی ساز