اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرکی عمو سلطان
مدیریت: حسین مختاری
جگر، دل، قلوه، خوئک، خوش گوشت، جوجه، بال، کوبیده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد نو، خیابان میثاق شمالی، زیر مجتمع 22 بهمن، پلاک: 106