فرهنگسراها
کتاب خانه تلاش
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۱۰۱۴۴۴ و تعداد اعضای آن ۲۲۹ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خاني آباد نو –بلوار ميلاد – جنب پارك ۲۲ بهمن – خ شهرداري