مهر سازی
سخاوت
مدیریت: سخاوت
مهرسازی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار، سه راه آهنگرها پلاک: 18