سراجی
فروشگاه سجاد
مدیریت: محمدرضا جهانی
فروش انواع لوازم سراجی شامل زیپ، سرزیپ، واتر، برچسب، آستری، اسپان باند، نوار، نخ و ...