طباخی - سیراب شیردان
طباخی حقیقت
مدیریت: داود تقیان
طباخی