شوراهای حل اختلاف
مجتمع و تهران
مدیر:
شورای حل اختلاف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خ.قزوین-بعد از دو راهی قپان