اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرکی فتحی
مدیریت: علیرضا فتحی
جگرکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
عبدل آباد، خ بدر پلاک: 6