کمپرسورهای صنعتی-معدنی
ایران کمپر سورپیشتازان
مدیریت: محمدعلی علی پور
سازنده کمپرسورهای صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
حیابان زمزم، نبش کوچه سیزدهم، گاراژ کهنسال